Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Uw manuscript
U heeft een idee voor een boek of een manuscript en wilt weten of Narratio dat wil uitgeven? Dan helpt de volgende informatie u zeker verder op weg.

De eerste afweging is: bekijk op onze website eens wat wij hebben uitgegeven en met welke tijdschriften wij bezig zijn om te bepalen of u daar (theologisch en maatschappelijk) inhoudelijk bij wilt horen. Dan ziet u meteen of wij ook boeken hebben uitgegeven waarmee u uw boek qua doelgroep en gebruik kunt vergelijken. Is dat niet het geval, dan kunt u zich waarschijnlijk beter de moeite besparen.
Boekfolder web

 

Nog steeds belangstelling?
Dan komt het moment om contact met ons op te nemen voor de beoordeling.
Onze ‘regels’ daarbij zijn:

1. Stuur uw manuscript gedeeltelijk eerst per email voor een eerste beoordeling, dat scheelt veel portokosten die op dat moment nog niet nodig zijn. De inleiding, inhoudsopgave en enkele hoofdstukken zijn voor ons voldoende om een beeld te krijgen van het gehele boek.

2. Willen wij meer lezen voor een tweede beoordelingsronde, dan nemen wij contact op en ontvangen dan graag een uitdraai hiervan. Dit kunt u zenden aan:

Uitgeverij Narratio
Postbus 1006
4200 CA Gorinchem

(Persoonlijk afgeven van het manuscript hebben wij liever niet, na de beoordeling is er nog voldoende tijd om over de uitwerking van gedachten te wisselen en afspraken te maken.)

3. Schrijf in de begeleidende brief waarom u zich tot uitgeverij Narratio wendt en wat uw affiniteit met ons fonds is.

4. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u schriftelijk (brief, e-mail) of telefonisch in de regel uiterlijk 1 maand na binnenkomst van uw manuscript. Daarbij zijn dan tevens opgenomen de eventuele aanvullende voorwaarden* waaronder wij tot publicatie zullen overgaan.

5. Over afgewezen manuscripten kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Bewaar zelf altijd het origineel van het manuscript. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van manuscripten.

Na acceptatie zal er een gesprek plaatsvinden om de laatste details te bespreken (lay out, omslag, publiciteit, correctieproef, et cetera) en een tijdpad af te spreken voor de verschijning van de uitgave.

Wij vragen voor onze (algemene) boeken nooit een subsidie bij publicatie, maar voor uitgave met beperkte afzetmogelijkheden wel een bepaalde afname van de te verschijnen uitgave en/of geen of een beperkte honorarium-vergoeding. Het staat u natuurlijk vrij wel een subsidie aan te vragen, om daarmee de wel gevraagde afname of de niet-financieel-gehonoreerde arbeidstijd te financieren.

Tien jaar kerkblad vieren met een eigen uitgave? De reisverhalen van uw pastor, het eindelijk opgeschreven levensverhaal, of uw overdenkingen bij Prediker bundelen? Nu is er de mogelijkheid er een écht boek van te maken.

relibrisRelibris is opgezet voor die teksten die voor de mensen om u heen een waardevolle publicatie zullen zijn, maar voor het ‘grote publiek’ (nog) te onbekend om een uitgever te vermurwen. Het professionele uitgeefteam van Relibris coördineert en ondersteunt het uitgeefproces. Een oplage-op-maat houdt de kosten overzichtelijk.

Kijk voor meer informatie en eerdere uitgaven op relibris.nl